Privacy verklaring

AVG -  Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) Bunnyflop Konijnen Webshop 
(onderdeel van B-More Consultancy), 
gevestigd aan C.Evertsenstraat 1851215LP Hilversum (geen fysiek bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bunnyflop Konijnen Webshop
C.Evertsenstraat 185
1215LP Hilversum
(geen fysiek bezoekadres) 
www.bunnyflop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) verwerkt je persoonsgegevens 
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, 
in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) verwerkt de volgende bijzondere en/of 
gevoelige persoonsgegevens van jou
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op via bunnyflopkonijnenwebshop@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) verwerkt jouw persoonsgegevens voor 
de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) verwerkt ook persoonsgegevens 
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia	>  7 jaar - i.v.m de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.
Adres		>  7 jaar - i.v.m de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar temaken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van je toestemming 
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bunnyflopkonijnenwebshop@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bunnyflop Konijnen Webshop (onderdeel van B-More Consultancy) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus
 en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of 
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 
bunnyflopkonijnenwebshop@hotmail.com